Opłata za obiady w miesiącu – marcu 2020 r. wynosi:

83,60 zł

(22 dni x 3,80 zł)

 

Przypominamy, iż wpłat należy dokonywać do dnia 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

Odpisy obiadów należy zgłaszać:

  • do godziny 8.30 w dniu nieobecności (tylko w poniedziałek),
  • do godziny 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność (w pozostałe dni),

wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

Rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić  na odpowiednim druku u intendenta. Tylko taka forma rezygnacji będzie respektowana.

 

Zamknij menu