Opłata za obiady: wrzesień 2020 r.

68,40 zł

(18 dni x 3,80 zł)

Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności, do godziny 8.00,
wyłącznie drogą mailową na adres: : odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

 

 

Zamknij menu