Opłata za obiady w miesiącu – listopadzie 2019 r. wynosi:

72,20 zł

(19 dni x 3,80 zł)

Przypominamy, iż wpłat należy dokonywać do dnia 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

Rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić  na odpowiednim druku u intendenta. Tylko taka forma rezygnacji będzie respektowana.

 

Zamknij menu