Opłata za obiady: styczeń 2022 r.

60,80 zł
(16 dni x 3,80 zł
)


Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności, do godziny 8.00,
wyłącznie drogą mailową na adres: : odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

 

 

Zamknij menu
Skip to content