ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapisy trwają od 1 LIPCA do 29 LIPCA 2022.

Zapisy obowiązują wszystkich uczniów przyszłych klas I-III szkoły podstawowej – również tych, którzy są zapisani do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (kartę należy pobrać ze strony szkoły) i złożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły z napisem „ZAPISY DO ŚWIETLICY”.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych – na „Karcie zgłoszenia…” (pieczątka i podpis pracodawcy) lub dołączając do „Karty zgłoszenia…” aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

WAŻNE: Karty niekompletne np. bez potwierdzenia zatrudniania obojga rodziców lub zostawione w innym miejscu, niż wskazane np. w świetlicy nie będą rozpatrywane.

Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc w świetlicy, o przyjęciu będą decydować:

  • posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • data złożenia wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia…” z potwierdzeniem zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Do pobrania

  1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2022/2023 – pobierz
  2. Regulamin świetlicy szkolnej ZSO Nr 4 –
Zamknij menu
Skip to content