ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

UWAGA: W związku zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, zapisy do świetlicy szkolnej zostają również zawieszone do odwołania. Nowy termin zostanie podany dopiero po wznowieniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale zapewniamy, że będzie wynosił co najmniej 3 tygodnie.

Zapisy do świetlicy szkolnej trwają od 2 MARCA 2020 (GODZ. 7.30) do 31 MARCA 2020 (GODZ. 15.30).

Zapisy obowiązują wszystkich uczniów przyszłych klas I-III szkoły podstawowej

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ i dostarczyć ją w podanym terminie do SEKRETARIATU SZKOŁY.

Karty zostawione w świetlicy nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych na „Karcie zgłoszenia…” (PIECZĄTKA I PODPIS PRACODAWCY) lub dołączając do „Karty zgłoszenia…” AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.

Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc w świetlicy, o przyjęciu będą decydować:

  • posiadanie przez ucznia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • data złożenia w sekretariacie szkoły wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia…” z potwierdzeniem zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Do pobrania

  1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2020/2021 – pobierz
  2. Regulamin świetlicy szkolnej ZSO Nr 4 – 2019/2020 – pobierz
Zamknij menu