W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, przekazujemy informacje dotyczące realizacji programu WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020.

Pomoc w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Pomoc udzielana jest na wniosek:

 • rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,
 • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,

–  składany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 10 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną,
 • dowód zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców  zastępczych  (rodzica  zastępczego),  osobę  prowadzącą  rodzinny  dom  dziecka  albo     opiekuna  faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych

Wniosek – wyprawka szkolna 2019