REGULAMIN Konkursu „Lodówka
wymyślona na nowo – rozwiązanie
przyszłości”.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki
konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) prowadzonego pod nazwą „Lodówka
wymyślona na nowo – rozwiązanie przyszłości” stanowiącego przedsięwzięcie
marketingowe Electrolux Poland Sp. z o. o. NIP 521-008-43-88 XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Numer KRS:
0000029692 wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500,00 ZŁ (zwanej
dalej „Organizator”).
2. Cele konkursu:
– uczczenie 100-lecia Electrolux
– zainteresowanie dzieci tematyką marnotrawienia żywności na świecie
– upowszechnienie informacji o istocie prawidłowego przechowywania
pożywienia
– zapoznanie z metodami przechowywania żywności na przestrzeni lat
– pobudzenie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci
– doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do projektowania
nowych rozwiązań technologicznych, poprawiających życie kolejnych pokoleń.
3. Oficjalnym Partnerem wspierającym konkurs jest Pearson Central Europe.
4. Podmiotem finansującym Konkurs jest Organizator.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja
Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
§ 2. Zasady Konkursu
1. Zgłaszanie prac konkursowych ma miejsce w dniach od 01.09.2019 do
31.10.2019. Decyduje data stempla pocztowego nadesłanej pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest na dzień
29.11.2019.
2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie oraz przesłanie w podanym
przez organizatora terminie, projektu lodówki przyszłości. W celu uczestnictwa
w konkursie konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 2 i 3.
3. Komunikacja pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będzie się odbywać
za pośrednictwem infolinii Electrolux Poland Sp z o.o. pod numerem:
801 444 800 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00).
4. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub model.
5. Format pracy: A3 lub model o maksymalnych rozmiarach
40cmX25cmX25cm (wysokość x szerokość x głębokość).
6. Technika wykonania pracy dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, lub z
użyciem materiałów trwałych tj. plastelina, modelina, bibuła, karton, drewno,
metal, itp.
7. Na odwrocie każdej pracy A3 należy nakleić dokładnie uzupełnioną
metryczkę załączoną do regulaminu (załącznik nr 1).
W przypadku modeli metryczkę, o której mowa powyżej należy dołączyć w
kopercie.
8. Prace konkursowe nie powinny zawierać podpisu ani innych danych
identyfikujących Uczestnika.
9. Do prac należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące zgody
na udział dziecka w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
dziecka (załącznik do regulaminu nr 2) oraz zgodę nauczyciela prowadzącego
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu nr 3).
10. Prace należy przesłać na adres:
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
(dopisek: „Lodówka wymyślona na nowo – rozwiązanie
przyszłości”).
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w konkursie:
1.1. Konkurs organizowany jest dla dzieci z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej
na terenie całej Polski.
1.2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy w okresie
wskazanym w § 2 ust. 1 oraz załączenie poprawnie wypełnionych wymaganych
dokumentów (załączniki nr 1 – 3).
1.3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie
będą brane pod uwagę).
1.4. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła może złożyć dowolną
liczbę prac.
1.5. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po
terminie lub niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
1.6. Przesłane na adres Organizatora egzemplarze prac konkursowych mogą
zostać odebrane przez uczestników po rozstrzygnięciu Konkursu wyłącznie pod
adresem wskazanym w § 2 pkt 9, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1.7. poniżej.
Jednocześnie Organizator informuje, że prace konkursowe nieodebrane w
terminie do 2 miesięcy po rozstrzygnięciu Konkursu mogą zostać zniszczone.
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zwrotu wartości materiałów, które
zostały wykorzystane do stworzenia pracy konkursowej.
1.7. Własność przesłanych do Organizatora egzemplarzy prac konkursowych, za
które zostały przyznane Nagrody, o których mowa w § 5 pkt 3 przechodzi
nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania ww. nagród. Uczestnikom nie
przysługuje roszczenie o zwrot ww. prac konkursowych. Uczestnikom nie
przysługuje prawo do zwrotu wartości materiałów, które zostały wykorzystane
do stworzenia pracy konkursowej.
1.8. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że
wskazany w metryczce uczestnik jest autorem pracy konkursowej, a także, że
zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw i wolności osób trzecich, w
szczególności praw własności intelektualnej. Uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność za wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.
1.9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z przesłanej
pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących
polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy/ reprodukcji
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową; publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (w sieciach intranet i Internet).
1.10. Z chwilą wydania Nagród, o których mowa w § 5 pkt 3 Organizator
nabywa autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do prac konkursowych
przesłanych przez uczestników, którym przyznano ww. Nagrody na
następujących polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy/ reprodukcji utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; publiczne wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w sieciach intranet i Internet).
1.11. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu
korzystania przez Organizatora z nadesłanych prac konkursowych zgodnie z
treścią niniejszego regulaminu.
1.12. Uczestnicy konkursu oraz nauczyciele prowadzący składają oświadczenie
dotyczące zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz akceptacją jego treści
(załączniki nr 2 i 3). 1.13. Niespełnienie chociażby jednego z warunków
skutkuje niemożnością uczestnictwa w konkursie, a gdyby niespełnienie
warunków miało charakter następczy – skutkuje ono wykluczeniem z
uczestnictwa w konkursie.
1.14. Prawa do wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i
podmioty.
1.15. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie najbliższej
rodziny pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu
jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę
jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się
jego rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, małżonków.
§ 4. Zakres pomocy Organizatora
Organizator konkursu na stronie https://www.electrolux.pl/local/konkurs/ zamieszcza
wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć w klasach 1-3 szkoły
podstawowej z zakresu przechowywania żywności oraz rozwoju chłodnictwa:
1. Scenariusz zajęć. Materiały w formie multimedialnej jak i do wydrukowania.
2. Sposoby na ograniczenie marnotrawienia żywności (broszura PDF)
3. Artykuł dotyczący rozwoju chłodnictwa.
4. Materiał zachęcający do zaprojektowania chłodziarki przyszłości (plakat do
powieszenie w klasie).
§ 5. Rola szkoły w procesie zbierania i przesyłania prac
konkursowych.
1. Szkoła powinna dokonać wstępnej weryfikacji zgłoszonych prac pod
względem zgodności z regulaminem.
2. Szkoła bezpośrednio przesyła prace konkursowe na adres wskazany
przez Organizatora.
3. Szkoła zobowiązuje się do publikacji regulaminu.
4. Regulamin konkursu powinien zostać zaakceptowany przez Dyrektora
szkoły.
§ 6. Wyłanianie zwycięzców i nagrody
1. Prace oceni 3 osobowe Jury powołane przez organizatora, a składające
się z 3 osobowego zespołu Electrolux.
2. Wybór trzech najlepszych prac będzie podzielony na dwa etapy:
2.1. Wybór przez Jury 25 najciekawszych prac.
2.2. Następnie, zamieszczenie 25 prac konkursowych zakwalifikowanych
do drugiego etapu konkursu, jako ankieta narzędzia Forms poprzez
intranet firmy Electrolux eGate na kanale dedykowanemu Electrolux
Poland. Każdy pracownik Electrolux Poland będzie mógł w ukrytym
głosowaniu oddać głos na pracę, która według niego powinna
zwyciężyć. Na podstawie wszystkich głosów zostaną wyłonione 3
zwycięskie prace.
3. Nagrody:
3.1. Dla autorów 25 prac zakwalifikowanych do drugiego etapu ZESTAW
GADŻETÓW ELECTROLUX.
3.2. Nagrody dla szkół autorów 3 najlepszych prac:
Miejsce 1: Chłodziarka ERF4115DOW
Miejsce 2: Chłodziarka ERF3307AOW
Miejsce 3: Chłodziarka ERF3305AOW
3.3. Nagrody dla autorów 3 najlepszych prac:
Miejsce 1: Blender sportowy ESB2900 + zestaw gadżetów
Miejsce 2: Blender sportowy ESB2700 + zestaw gadżetów
Miejsce 3: Blender sportowy ESB2500 + zestaw gadżetów
4. Podmiotem fundującym nagrody jest Organizator, firma Electrolux Poland
Sp. z o.o.
5. Przyznanie Nagród jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez
Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w § 2 i 3 Regulaminu.
6. Zwycięzcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej
telefonicznie lub mailowo. Wyniki będą również ogłoszone na stronie
konkursowej https://www.electrolux.pl/local/konkurs/
§ 7. Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład, której wchodzą 3 osoby po
stronie Organizatora..
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
2.1. Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie.
2.2. Wybór prac zakwalifikowanych do 2 etapu Konkursu.
2.3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
§ 8. Dane osobowe – informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych (art. 13 RODO)
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
oraz nauczycieli prowadzących jest Organizator.
2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pisemny na adres siedziby
Organizatora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w celu przeprowadzenia
Konkursu, a w razie wniesienia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku 2019.
5. Organizator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W razie, gdyby takie przekazanie
było konieczne, zostanie o tym Pani/ Pan poinformowana/ y.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych w
każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pani/Pan
zobowiązana/y do podania danych osobowych. W przypadku Uczestnika
Konkursu niepodanie danych osobowych oznacza niemożność wzięcia udziału
w konkursie. W przypadku nauczyciela prowadzącego niepodanie danych
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie przez prowadzonego
przez niego ucznia.
§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu
Konkursu oraz sposobu rozdziału opisanych w Regulaminie nagród, którą
rozpatrzy Komisja Konkursowa.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przebiegu Konkursu mogą być
zgłaszane w terminie 20 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pomocą listu
poleconego lub przesyłki kurierskiej wysłanych na adres Organizatora:
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
(reklamacja „Lodówka wymyślona na nowo – rozwiązanie
przyszłości” )
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania listu
lub przesyłki kurierskiej (data stempla).
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany
przez Organizatora za pośrednictwem pisemnego oświadczenia wysłanego na
adres wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Konkursu, tj. Organizatora oraz
Uczestników, a także dla szkół i nauczycieli prowadzących.
2. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród oraz prawa i
obowiązki wszystkich stron Konkursu.
3. Zmiany regulaminu wymagają ogłoszenia i nie mogą być mniej korzystne dla
Uczestników niż w dniu rozpoczęcia konkursu.
4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie
https://www.electrolux.pl/local/konkurs/
5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę
majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego
udziału w Konkursie.
6. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z
tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy
takie naruszenie będzie wynikiem zgłoszenia udziału w Konkursie przez
Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z
Konkursem.
7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych
Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy
techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.