Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z przypadkami przetwarzania i rozpowszechniania przez uczniów, materiałów publikowanych przez nauczycieli w ramach tzw. „nauczania zdalnego”, informuję, że wszelkie treści udostępniane przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w związku z nauka zdalną (np. na platformie Office 365) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

Zamieszczane teksty, zdjęcia, filmy itp., nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody nauczyciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zamieszczanych treści w całości lub w części bez zgody nauczyciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne (np. nauka ucznia) stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

W związku z powyższym proszę o natychmiastowe usunięcie wszelkich treści, które zostały przetworzone i zamieszczone w Internecie lub wykorzystane do celów innych niż nauka ucznia. Jednocześnie informuję, że w przypadku dalszego ich przetwarzania i rozpowszechniania, wobec uczniów, którzy się tego dopuszczają będą stosowane kary przewidziane w statucie szkoły, a jeżeli dodatkowo doszło do naruszenia dóbr osobistych nauczyciela, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje karnoprawne i cywilnoprawne.

Jolanta Pietrasz
Dyrektor ZSO Nr 4