BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2020/2021 oraz:

  1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
  2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
  3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:
Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1, Galeria Nowy Świat Krakowska 20, C.H. Plaza, Rejtana 65,
Dworzec Lokalny Towarnickiego 7 oraz Trembeckiego 3.

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

  • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
  • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;
  • ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w  dowolnym POP.