• Post category:Aktualności

Informujemy, że Przedszkole Publiczne Nr 34 oraz XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, uczestniczą w projekcie “Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Dzięki otrzymanemu w ramach projektu dofinansowaniu w szkole i przedszkolu zostało zatrudnionych 5 Asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Więcej informacji o projekcie poniżej:


Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Gmina Miasto Rzeszów

Umowa o powierzenie grantu nr 001/ASPE/2021

Grant uzyskany w ramach projektu “Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Wartość całkowita projektu: 2 106 093,40 zł
Kwota dofinansowania: 2 106 093,40 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 775 015,52 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 331 077,88 zł

Termin realizacji: 01 marca 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Opis projektu:

Zakres projektu grantowego Gminy Miasto Rzeszów (GMRz) obejmuje zatrudnienie 69 Asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy w 14 jednostkach GMRz:

– Przedszkole Publiczne Nr 29 w Rzeszowie;
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 12 w Rzeszowie);
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rzeszowie im. Jana Pawła II);
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 26 w Rzeszowie);
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. S. Maczka w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie;
– Szkoła podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie;
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie (XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie).

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola z 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia ASPE. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

– przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „Asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”;
– wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
– opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE;
– opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE;
– przygotowania ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://asystentspe.pl/

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.