REGULAMIN KONKURSU W UŁOŻENIU KOSTKI RUBIKA NA CZAS

Postanowienia ogólne: 1.Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 30w Rzeszowie.2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas4-8 SP nr 30.Nie ma podziału na kategorie wiekowe. 3.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 interesujący się szybkim układaniem kostki Rubika 3×3×3.Cele: 1.Rozwijanie zainteresowań uczniów. 2.Rozwijanie logicznego myślenia. 3.Zdolności zapamiętywania. 4.Sprawność intelektualna i manualna. 5.Poznawanie algorytmów. 6.Zasady rywalizacji.

Organizacja: 1.Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 30 w Rzeszowiew 13.06.2023r.od godziny 10.35 do 12.20wholu szkoły(godzina i miejsce mogą ulec zmianiew zależności od ilości chetnych).2.Zgłoszenia należynadsyłać na adres e-mail: rubiksp30@gmail.comw tytule wpisując “Konkurs”3.Zawodnik dostarcza do organizatora: zgłoszenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych -Załącznik nr 1 do Regulaminu drogą e-mailową. 4.Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Zespół Sędziów. 5.Zgłoszenia przyjmowane będą do 9.06.23 r.Zadanie konkursowe: 1.Ułożenie kostki Rubika 3×3×3 w jak najkrótszym czasie. 2.Maksymalny czas ułożenia kostki to 5 minut. 3.Konkurs nie jest oparty o zasady WCA (WorldCubeAssociation).4.Zabronione jest przekręcanie rogów i krawędzi.5.Zawodnik czeka, aż zostanie wezwany do startuprzez sędziego. Po skończonym ułożeniu, zawodnik dostarcza mieszaczowikostkę do ponownego pomieszania, następnie do z powrotem do sędziego.6.Zawodnik może obejrzeć kostkę przez 15sekund przed rozpoczęciem ułożenia. 7.Jeżeli zdarzy się uszkodzenie kostki podczas ułożenia, zawodnik może naprawić uszkodzenie i kontynuować ułożenie. Czas naprawy wliczany jest do czasu ułożenia kostki. 8.Sędzia informuje zawodnika o osiągniętym wyniku i zapisuje wynik na karcie wyników -Załącznik nr 2. Kartę podpisuje sędzia i zawodnik. 9.Każdy zawodnik przynosi swoją kostkę, timer (stoper)I matę (ją opcjonalnie). Jeżeli jakaś z osób nie będzie mieć timera (stopera) niektórzy zawodnicymogą pożyczyć go. Zapasowy sprzęt do układania będzie miał Szymon Płodzień z klasy 5C.

Przebieg konkursu:

Etap 1 –eliminacje wstępne 1.Każdy z zawodników bierzekostkę i na odpowiednią komendę sędziego układa ją. 2.Każdy z zawodników ma prawo do dwóch rund. 3.Maksymalny czas przeznaczony na rundę to 5 minut. 4.Do następnego etapu przechodzi 6 najlepszych zawodników (którzy uzyskali najkrótszy czas). 5.Czas liczony jest od momentu wydania komendy Start przez sędziego do momentu odłożenia kostki przez zawodnika na stoliki zatrzymaniu stopera. 6.Zawodnik ma prawo do trzymania kostki w rękach przed rozpoczęciem konkurencji jednak nie dłużej niż 15sekund. Etap 2 –półfinał 1.Zawodnicy robią dwie rundy. 2.Maksymalny czas na rundę to 5 minut. 3.Jeżeli zawodnik nie ułoży kostki w wyznaczonym na rundę czasie, do jego wyniku dolicza się karne 5 minut. 4.Na wynik końcowy składa się suma czasów każdej z rund. 5.Do kolejnego etapu przechodzi 4 zawodników z najkrótszymi czasami. Etap 3 –finał 1.Zawodnicy robią dwie rundy. 2.Maksymalny czas na rundę to 5 minut. 3.Jeżeli zawodnik nie ułoży kostki w wyznaczonym na rundę czasie, do jego wyniku dolicza się karne 5 minut. 4.Ostateczny wynik jest sumą wszystkich dwóch czasów zawodnika.

Nagrody

Nagrody rzeczowe i dyplom dla zawodników, którzy zajmą trzy czołowe miejsca: 1.Tytuł Mistrz kostki Rubika zdobywa zawodnik, który ułoży kostkę w najkrótszym czasie. 2.Tytuł I Wicemistrza kostki Rubika zdobywa zawodnik z drugim czasem. 3.Tytuł II Wicemistrza kostki Rubika zdobywa zawodnik z trzecim czasem. Postanowienia końcowe 1.Regulamin może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń. 2.Zmiany publikowane będą na tablicy ogłoszeń w holu szkoły, lub przy wejściu głównym. 3.Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.

Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć jedną z tych ról:-Układacz (osoba układająca kostkę)-Mieszacz (osoba mieszająca)-Sędzia (osoba nadzorująca ułożenie jednego z układaczy)

Załącznik nr 1 Rzeszów,dnia…………………………………….. ZGŁOSZENIE KONKURS UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA Szkoła Podstawowa nr 30 w Rzeszowie Imię i nazwisko Uczestnika ………………………………………………………………… Klasa ……………. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… ucznia/uczennicy w konkursie układania kostki Rubika. Zapoznałem/am się z Regulamin konkursu i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby w/w konkursu, publikację wyników konkursu i wizerunku. Podpis ucznia/uczennicy ……………………………………………………………………………………….. Podpis rodzica/opiekuna ………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 KARTA WYNIKÓW KONKURS UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA NA CZAS

Szkoła Podstawowa nr 30 w RzeszowieImię, nazwisko ………………………………………………………………….. Klasa ……………..

EliminacjeRunda Czas ułożenia Doliczona kara Dyskwalifikacja 1 2 Suma Podpis uczestnika ………………………………. Podpis sędziego ………………………………… Półfinał Runda Czas ułożenia Doliczona kara Dyskwalifikacja 1 2 Suma Podpis uczestnika………………………………… Podpis sędziego………………………………….. Finał Runda Czas ułożenia Doliczona kara Dyskwalifikacja 1 2 Suma Podpis uczestnika ………………………………. Podpis sędziego ………………………………….

Dokumentacja do druku w galerii.