W związku z realizacją „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” dla uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych przekazujemy informacje dotyczące realizacji programu WYPRAWKA SZKOLNA 2023/2024.

Pomoc w formie zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych udzielana jest uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Najważniejsze informacje:

 • pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
 • do wniosku należy dołączyć
  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • dowód zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
 • z faktury VAT musi jednoznacznie wynikać, że zakupione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe są zgodne z wykazem zamieszczonym na stronie szkoły,
 • wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu 6 września 2023 r., do godziny 15:30,
 • wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu lub złożone bez wymaganych załączników (dowód zakupu podręczników) nie będą rozpatrywane.  

Do pobrania:
Wniosek – wyprawka szkolna 2023/2024 (269 KB, PDF)