„Świat jest niebieski” II ponadregionalny Konkurs Wiedzy  

 o Autyzmie. 

Regulamin

§1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Świat jest niebieski. Ponadregionalny konkurs świadomości i wiedzy o autyzmie.” zwanego dalej „Konkursem” 

 1. „Konkurs”, organizowany jest przez XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie zwanym dalej „Organizatorem”. 
 2. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu/Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 3. Konkurs skierowany jest do klas 4-8 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, a w szczególności tych, w których kształcą się dzieci z Ukrainy.
 4. Cele konkursu:
 • pogłębianie i promowanie wiedzy na temat autyzmu, 
 • zwrócenie uwagi na fakt, że osoby z autyzmem żyją wśród nas,
 • łączenie i integracja różnych środowisk lokalnych,
 • integracja dzieci polskich i ukraińskich,
 • kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem,
 • integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
 • odkrywanie umiejętności plastycznych,
 • odkrywanie umiejętności literackich,
 • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,
 • poszukiwanie ukrytych talentów.
 1. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie nawiązującej do tematu pracy:
 • plastycznej w dowolnej technice, w formacie maksymalnie do rozmiaru A3.
 • bądź literackiej  ( wiersz, proza ). 
 1. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: 

imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasa, pełny adres placówki którą reprezentuje, oraz nr tel., e-mail i imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.  

 1. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody wskazane w § 3 ust. 6.

§2 Zasady udziału w konkursie 

 1. W Konkursie mogą brać udział  uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.
 2. Etapy konkursu:
 3. etap szkolny- do 23 lutego
 4. etap międzyszkolny- do 1 marca
 5. Podpisane zgodnie z § 1 pkt. 6 prace należy składać do 1 marca u koordynatorów Konkursu lub w sekretariacie placówki:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie, 

 1. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

z dopiskiem „Świat jest niebieski. Ponadregionalny konkurs świadomości i wiedzy o autyzmie” 

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest p. Katarzyna Szum

 (tel. 508 117 543), e-mail: szumkatarzyna@gmail.com  

§3 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która wybierze najlepsze i najciekawsze prace 
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.  
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 marca 2024r o godz. 10.00 podczas uroczystej gali. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: http://zso4.rzeszow.pl na portalu facebook.com/ZSO nr 4 w Rzeszowie- XII LO i Szkoła Podstawowa nr 30 oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w metryczce wraz ze szczegółową informacją o uroczystości wręczenia nagród. 
 5. Wszystkie przesłane prace wraz z podpisem autora zostaną umieszczone w internetowej galerii Konkursu na stronie internetowej zso4.rzeszow.pl
 6. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców:  
 • nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w kategorii klasy 4-8 szkoły podstawowe; 
 • placówki – podziękowanie za udział w Konkursie,
 • nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy za przygotowanie laureatów. 
 1. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca.

 

 • 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora. 
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku i udział w sesji fotograficznej w dniu konkursu. 
 3. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej Organizatora. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych Dz.U. 2018 poz. 1000.) 

 Sponsorzy