„Bezpieczna szkoła”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem pn. „Bezpieczna szkoła.

Zagrożenia i zalecana działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego  i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.

 

PROCEDURY

postępowania obowiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie

Cele:

 • Zapobieganie problemom związanym z podejmowaniem przez uczniów zachowań agresywnych i ryzykownych w szkole,
 • Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych i interwencyjnych szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,
 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z przebywaniem uczniów na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, podczas zajęć pozalekcyjnych, a także podczas organizowanych przez szkołę imprez bądź wycieczek szkolnych,
 • Ujednolicenie i zwiększenie skuteczności oddziaływań w sytuacjach niszczenia przez uczniów mienia szkoły bądź ujawnienia kradzieży,
 • Zmniejszenie ryzyka zagrożeń związanych z ewentualną obecnością na terenie szkoły osób obcych,
 • Wypracowanie metod współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
 • Uściślenie i ujednolicenie oddziaływań dyscyplinarnych wobec uczniów w różnorodnych sytuacjach związanych z realizacją zadań dydaktyczno –           wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły.

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR

 1. Statut Szkoły.
 2. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. nr 26 poz. 226 ).        
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982 roku nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 11 poz. 109 ) oraz przepisy wykonawcze związane z ustawą.
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami).
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 roku nr 34 poz. 1998 ).
 7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami).
 8. Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 roku w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 9. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 6 z 2003 roku, poz. 69 ).
 10. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 11grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni ( Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz. 46 ).
 12. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 11 poz. 114).
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

 

Lista procedur

 1. Procedura współpracy z kuratorem ucznia. – pobierz
 2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych ze strony rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia. – pobierz
 3. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków uzależniających, bądź przejawia inne  zachowania świadczące o demoralizacji. – pobierz
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel bądź inny pracownik szkoły znajduje na terenie obiektu substancję przypominającą wyglądem narkotyk. – pobierz
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel bądź inny pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyk. – pobierz
 6. Procedura postępowania wobec ucznia przebywającego w szkole pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych.
 7. Procedura interwencyjna dotycząca zachowań agresywnych. – pobierz
 8. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń (uczniowie) niszczy mienie szkolne. – pobierz
 9. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.- pobierz
 10. Procedura interwencyjna w przypadku braku zmiany obuwia. – pobierz
 11. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole. – pobierz
 12. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się   nieobecności ucznia w szkole. – pobierz
 13. Procedura interwencyjna w przypadku licznych spóźnień na zajęcia. – pobierz
 14. Procedura interwencyjna w przypadku wagarów. – pobierz
 15. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia. – pobierz
 16. Procedura postępowania w razie wypadku. – pobierz
 17. Procedura skreślania pełnoletniego ucznia z listy uczniów gimnazjum nr 7. – pobierz
 18. Procedura postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie. – pobierz
 19. Zasady współpracy gimnazjum nr 7 z policją.