SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

Działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020:

 • nawiązanie współpracy z koordynatorem wojewódzkim panią Barbarą Wolny,
 • powołanie szkolnych koordynatorów Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia,
 • dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska szkolnego mającej na  celu ustalenie problemów priorytetowych,
 • przeprowadzenie konkursu na logo szkoły promującej zdrowie,

Skład szkolnego zespołu Szkoły Promującej Zdrowie:

Koordynatorzy: p. Wioletta Pietrucha, p. Elżbieta Kąsek, p. Ewa Dudek

Członkowie: p. Marzena Stolarska, p. Natalia Piszcz, p. Agnieszka Zajdel, p. Lidia Hajnus, p. Dominika Cyprys, p. Karolina Maternia, p. Joanna Gorczyca, p. Barbara Oczoś, p. Ewa Sarzyńska, p. Magdalena Baszak, p. Krystyna Staniek, p. Danuta Wróbel, p. Dorota Zembroń, p. Beata Pleban, p. Beata Myśliwiec, p. Renata Bomba, p. Mariola Żarek, p. Ewa Dudek, p. Lesław Malicki, p. Bożena Kędzierska, p Iwona Borowiec, p. Anna Ciechanowska, p. Anika Siorek, p. Agnieszka Kolek, p. Agnieszka Batóg, p. Dominika Pomianek.

Szkoła promująca zdrowie

to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Pierwszym krokiem w działaniach było postawienie trafnej diagnozy dotyczącej aktualnej oceny potrzeb, stanu nabytej wiedzy, prawidłowych prozdrowotnych nawyków i przyzwyczajeń.

Na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, pracowników niepedagogicznych wyłoniono problem priorytetowy:

Problem priorytetowy: Należy zmienić nawyki żywieniowe wśród uczniów

(klasy I-VIII Szkoły Podstawowej).

Opis problemu: Uczniowie nie mają utrwalonych dobrych nawyków żywieniowych (spożywanie zbyt dużych ilości słodyczy, picie wysoko słodzonych napojów, nieregularna dieta, częste braki drugiego śniadania, złe wybory żywieniowe).

Przyczyny istnienia problemu: Brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju, nieznajomość wartościowych produktów żywnościowych dla organizmu, zakup nie zawsze zdrowych produktów.

Kryteria sukcesu: Większość uczniów zmieni swój styl życia na prozdrowotny.

Wykonanie przez uczniów gazetek ściennych i plakatów promujących zdrowy styl życia, aktywne uczestniczenie w różnych formach promocji zdrowia (projekty, pogadanki, prezentacje, zdjęcia, filmy);  aktywne spędzania czasu w szkole i poza nią -gry i zabawy ruchowe, tańce, poznawanie zasady zdrowego odżywiania, pojęcie zdrowej żywności.

PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2019/2020

Cel główny:

Zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie poziomu świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów  w zakresie odżywiania oraz zdrowego stylu życia.
 2. Promowanie różnorodnych form aktywności fizycznej.

Kryterium sukcesu: Większość uczniów zmieni swój styl życia na prozdrowotny.

a. Co wskaże, że osiągnięto cel?

Liczba uczniów, którzy zmienią swój styl życia na prozdrowotny.

b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

Wywiady z uczniami. Obserwacja uczniów przez nauczycieli. Analiza ankiet skierowanych do uczniów. 

c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Zespół do spraw promocji zdrowia – czerwiec 2020 roku.

Szkoła Promująca Zdrowie – XII LO przy ZSO nr 4 w Rzeszowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej

Aby to osiągnąć będziemy m.in.:

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

 

XII LO – Szkołę Promującą Zdrowie tworzą

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

W wyniku analizy ankiet wypełnionych w październiku 2019r. przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników XII LO  można stwierdzić, że poprawie powinien ulec Standard III Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

STANDARD  III
Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Na podstawie diagnozy wstępnej wyłoniony został problem priorytetowy : Należy zmienić nawyki żywieniowe oraz styl życia wśród całej społeczności szkolnej

Na podstawie wyników diagnozy wstępnej programu zostały również wyznaczone cele szkoły w ramach programu:

 1. Cel główny: Kształtowanie nawyków prozdrowotnych – zmiana nawyków żywieniowych oraz stylu życia
 2. Cele szczegółowe:
 • rozwijanie potrzeby zgłębiania wiedzy na temat zdrowego żywienia
 • dokonywanie prozdrowotnych wyborów w zakresie odżywiania oraz aktywnego stylu życia

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Plan działań w roku szkolnym 2019/2020 w XII LO

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Termin realizacji Wykonawcy/osoba odpowiedzialna Sposób sprawdzenia wykonania zadania  
Kampania

informacyjna –

zapoznanie z

projektem SzPZ.

Większość uczniów, nauczycieli szkoły

oraz rodziców zna zasady tworzenia Sieci Szkół

Promujących Zdrowie,

główne standardy   i cele szkoły

promującej zdrowie.

Uczniowie liceum zostali zapoznani z

projektem na lekcjach

wychowawczych, rodzice podczas

spotkania informacyjnego. Dla

nauczycieli szkoły odbyło się specjalne

szkolenie w czasie spotkania Rady

Pedagogicznej. Oraz szkolenie zespołu ds. promocji zdrowia Przygotowano

gazetkę ścienną

Wrzesień/październik Szkolny zespół ds.

promocji zdrowia,

wychowawcy klas,

dyrekcja

Zapisy w dzienniku o zapoznaniu uczniów i rodziców z programem Szkoła Promująca Zdrowie

 

 
Przeprowadzenie badań ankietowych.

Diagnoza wstępna – wyłonienie oraz sprecyzowanie celu głównego realizowanego w danym roku szkolnym

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród co najmniej 80 % uczniów liceum oraz ich rodziców. Uczniowie liceum oraz ich rodzice wypełniają anonimowe ankiety październik Szkolny zespół ds.

promocji zdrowia,

wychowawcy klas.

 

opracowanie diagnozy wstępnej na podstawie wypełnionych ankiet.  
Konkurs na logo XII LO Szkołą Promującą Zdrowie Wybór logo XII LO Uczniowie LO wykonują projekty logo październik Szkolny zespół ds.

promocji zdrowia,

 

zamieszczenie wybranego logo na stronie szkoły  
„Zdrowe śniadanie” w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia     i Gotowania Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele liceum uczestniczą w „zdrowym śniadaniu” rozumieją   Uczniowie liceum, wychowawcy klas przynoszą zdrowe jedzenie: owoce, warzywa, przetwory i organizują na korytarzu szkolnym stoły ze zdrowymi przekąskami. Wykonanie plakatów edukacyjnych na temat zawartości witamin, minerałów w poszczególnych składnikach śniadania. październik Agnieszka Batóg i Aleksandra Szuba, Samorząd Szkolny, uczniowie LO, stołówka szkolna oraz

wychowawcy klas

Strona szkoły.  
Godziny wychowawcze

– stworzenie katalogu scenariuszy lekcji promujących zdrowie

 

 

 

 

 

 

Uczniowie uczestniczą w lekcjach i nabywają nowe wiadomości i umiejętności na temat racjonalnego odżywiania się, wyboru zdrowych  produktów. Realizacja tematów według pomysłu wychowawców uczniów  5 klas licealnych. Przygotowanie po 1 scenariuszu lekcji godz. wychowawczych związanych ze zdrowym odżywianiem. Każdy temat realizowany jest w każdej klasie. Wykorzystanie informacji edukacyjnych ze strony Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Rzeszowie Listopad – czerwiec Wychowawcy i uczniowie poszczególnych klas LO  Zapis tematów w dzienniku lekcyjnym.

Aktualizacja informacji edukacyjnych na tablicy w korytarz szkolnym.

 
Aktywne przerwy Większość uczniów LO aktywnie spędza przerwy międzylekcyjne Propagowanie ruchu: taniec, ćwiczenia aerobowe podczas przerw W ciągu roku szkolnego Samorząd uczniowski Strona szkoły  
Wykonanie tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice zapoznają się z celami programu oraz na bieżąco z działaniami jakie będą realizowane w ciągu roku szkolnego. Na tablicy zostaną umieszczone przez cały rok szkolny informacje o  celach, standardach programu Szkoła Promująca Zdrowie. Zmieniały się będą informacje edukacyjne związane z bieżącą realizacją zadań. Październik, aktualizacja

cały rok szkolny

Aleksandra Szuba, Tamara Micał oraz wychowawcy i nauczyciele i uczniowie klas licealnych Aktualizowana tablica na korytarzu szkolnym 2-piętro  
Niedożywieni są wśród nas.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Zebranie trwałych produktów spożywczych w celu dbałości o zdrowie rodzin wielodzietnych, osób samotnych. Świąteczna Zbiórka Żywności w ramach akcji Banku Żywności w sklepie LIDL w Rzeszowie grudzień Przedstawiciele klas LO i nauczyciele, pracownicy Banku Żywności Wpis na stronę szkoły  
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – propagowanie aktywnego trybu życia Udział wszystkich uczniów LO, nauczycieli pracowników szkoły w spotkaniu z osobą niepełnosprawną,  świadomość, że aktywność ruchowa jest podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego. Akademia szkolna, udział w spotkaniu z A. Beściakiem, propagującym aktywność osób nie tylko niepełnosprawnych, koncert niepełnosprawnego  ucznia liceum grudzień Nauczyciele, zaproszony gość, uczeń kl. 1c LO- koncert, uczniowie każdej klasy plakaty Wpis na stronie szkoły w dziennikach lekcyjnych poszczególnych klas  
Spotkanie z pracownikiem NFZ w Rzeszowie Udział przedstawicieli klas LO  Spotkanie w szkole z zaproszonym pracownikiem NFZ w Rzeszowie – pogadanka grudzień Anika Siorek zaproszony gość Wpis na stronie szkoły  
Zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim Przedstawiciele klas/ klasy LO zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania się. Wykłady, pokazy

warsztaty

W ciągu roku szkolnego Ewa Dudek, nauczyciele Wpis na stronę szkoły  
 „Wigilijny karp bogaty w kwasy omega 3” – Dzień Ryby 20.XII Większość uczniów klas licealnych, nauczyciele, pracownicy szkoły znają korzyści   dla zdrowia wynikające  ze zwiększania ilości ryb w diecie Wspólny poczęstunek – wigilia jako zdrowy posiłek, pogadanki na temat konieczności zwiększenia ilości ryb  w codziennej diecie jako źródle kwasów omega 3, soli mineralnych i witamin grudzień Uczniowie i nauczyciele Szkolne wigilie – wpis do dziennika i na stronę szkoły, informacje o kwasach omega 3 na tablicy w korytarzu szkoły  
Karnawałowe przyjęcie sałatkowe – poradnik kulinarny

„Sałatkowy karnawał na talerzu”

Uczniowie klas licealnych, nauczyciele, stołówka szkolna pracownicy szkoły, rodzice uczestniczą w redagowaniu poradnika kulinarnego Wydanie mini książki kucharskiej z przepisami na zdrowe sałatki na karnawałowe przyjęcia, wykonanie niektórych sałatek według przepisów – rozdanie wśród rodziców, uczniów, pracowników szkoły styczeń uczniowie klas licealnych, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły Wydrukowanie poradników kulinarnych pt. „Sałatkowy karnawał na talerzu”

Przekazanie egzemplarza do biblioteki szkolnej

     
Tłusty Czwartek – czy znamy swoje BMI? Uczniowie klas licealnych, nauczyciele, pracownicy szkoły obliczają swoje BMI. Społeczność szkolna w świadomy sposób dokonuje samooceny – wyciąga wnioski, zmienia sposób odżywiania na racjonalny Obliczanie wartości BMI na lekcjach biologii. Umieszczenie instrukcji na temat obliczenia BMI na tablicy szkolnej, rozdanie ulotek. luty Nauczyciele biologii, Ewa Dudek, Tamara Micał nauczyciele matematyki Wydrukowanie skali BMI sposobu liczenia tego wskaźnika, wydruk i rozdanie ulotek zachęcających do sprawdzenia swojego wyniku    
„Wielkanocne jaja” Uczniowie klas licealnych, nauczyciele znają wartość odżywczą jaj Przygotowanie informacji o wartościach odżywczych jaj. marzec uczniowie klas licealnych, nauczyciele Tablica szkolna, strona internetowa szkoły    
Światowy Dzień Zdrowia – znaczenie badań profilaktycznych

 

 

 

 

 

Większość  uczniów klas licealnych uczestniczy w zajęciach i zdobywa przekonanie o konieczności wykonywania badań profilaktycznych, szczepień itp. pogadanka Kwiecień Higienistka szkolna Zapisy w dziennikach

 

   
 

„Napoje stają do konkursu”

Dzień Ziemi – woda jako składnik zdrowego napoju.

 

Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i sklepiku szkolnego zapoznają się z wynikami konkursu – świadomie wybierają napoje w sklepiku szkolnym, podczas codziennych zakupów Napoje stają do konkursu !

Porównanie składu najczęściej spożywanych przez uczniów napojów – wybór najzdrowszego przez głosowanie na przerwach szkolnych.

kwiecień Uczniowie klas licealnych, nauczyciele Wykonanie wystawy opakowań po napojach na korytarzu szkolnym,

analiza składu poszczególnych napojów

   
Świadomi konsumenci – o czym informują nas etykiety na produktach spożywczych.

Konkurs dla uczniów Czy wiesz co jesz?

Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i sklepiku szkolnego posiadają umiejętność odczytania wartości odżywczych produktów Analiza zapisu na etykietach artykułów spożywczych, umiejętność ich czytania oraz selekcjonowania  pokarmów na tej podstawie. Przedstawiciele klas uczestniczą w Konkursie – czy wiesz co jesz? maj uczniowie klas licealnych, nauczyciele, pracownicy szkoły Tablica szkolna, strona internetowa szkoły, godz. wych. zapisy w dziennikach

Wynik konkursu ogłoszony na stronie szkoły

   
Piknik szkolny. W pikniku szkolnym uczestniczą uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, mieszkańcy osiedla, zaproszeni goście poszerzają wiedzę o zdrowym stylu życia Wykonanie domowych wypieków, np. różnych rodzajów chleba, ruch na świeżym powietrzu – konkursy. czerwiec Uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły rodzice, mieszkańcy osiedla Strona internetowa szkoły    
Ewaluacja działań w roku szkolnym realizacja celów: głównego i szczegółowych Analiza działań w ciągu roku szkolnego, opracowanie raportu końcowego, czerwiec Szkolny zespół ds.

promocji zdrowia,

wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.

ankiety, wywiady, obserwacje, informacje na stronie szkoły      

 

Plan działań może być modyfikowany w ciągu roku szkolnego.

Szkolny zespół d/s promocji zdrowia.

Działania szkoły promującej zdrowie:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – konkurs na LOGO

Wyjście klasy 1b i 1c do warzywniaka

,,Od uprawy do potrawy”

ZSO nr 4 – szkołą promującą zdrowie

Plakat na Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia

Konkurs wiedzy na temat zdrowia na świetlicy

„Zdrowa Szkoła” – LOGO

Plakat „Żyj Zdrowo”

Światowy Dzień Cukrzycy

,,Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”

Spotkanie z dietoterapeutką.

Niedożywieni są wśród nas.

Materiały dla uczniów i rodziców:

Prezentacja „Edukacja prozdrowotna a nowoczesne technologie”

„Badanie wody”

„Projektowanie śniadaniówki”

„Talerz zdrowia”

„Hodowla klasa 1a i 1 b”

„Kolorowe i zdrowe kanapki „

„Dzień zdrowej przekąski”

„Spotkanie z fizjoterapeutą”

„Przepisy uczniów”

„Przepisy naszych uczniów”

„Zdrowe przepisy klasy 3 B”

„Przepisy autorstwa uczniów klasy 2 a”

Konkurs „Smacznie zdrowo i witaminowo”

Zapiekanka uczennicy 1 b

Wyśmienici młodzi kucharze z klasy 2 A