Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, ale również wchodzą w wiele relacji interpersonalnych. Niestety, oprócz nawiązywania przyjaznych stosunków, pomiędzy uczniami niekiedy dochodzi również do nieporozumień.
Obecnie szczególną uwagę w środowisku szkolnym zyskują mediacje rówieśnicze, które są konstruktywnym sposobem rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, zapobiegającym zachowaniom nieakceptowanym społecznie w szkole.
Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym niezależna, bezstronna i akceptowana osoba – mediator pomaga uzyskać satysfakcjonujące obie strony porozumienie.
Osobami zaangażowanymi w proces mediacji rówieśniczych są: opiekun mediacji, para mediatorów oraz strony konfliktu. Mediatorami w szkole mogą zostać dorośli (pedagog, psycholog, nauczyciel) lub specjalnie przygotowani do tego uczniowie, tzw. mediatorzy rówieśniczy. Z wnioskiem o mediację może wystąpić strona konfliktu, nauczyciel, dyrektor lub opiekun mediacji. W przypadku mediacji rówieśniczych oprócz zasady dobrowolności, poufności, bezstronności i neutralności stosuje się również zasadę rezygnacji z kar wobec uczniów, którzy przystąpili do mediacji. Cały proces mediacyjny kończy się podpisaniem przez strony konfliktu i mediatorów ugody mediacyjnej.
Jeśli któraś ze stron nie dotrzyma ustalonych postanowień sprawa może być ponownie poddana mediacjom lub zostać ostatecznie rozstrzygnięta przez nauczyciela bądź dyrektora szkoły.
W procesie mediacji rówieśniczych szczególną rolę odgrywają uczniowie – mediatorzy z uwagi na fakt, że problemy rówieśników są im bliższe, łatwiej jest im zdobyć akceptację i zaufanie innych uczniów niż dorosłym. Ponadto, alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, jakim są mediacje, służy upowszechnianiu postawy tolerancji, dialogu, współpracy, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, jak również aktywizacji społeczności szkolnej.
Jesteśmy pełni nadziei, że stosowanie idei mediacji rówieśniczych zaowocuje umiejętnością rozwiązywania konfliktów poprzez dialog prowadzący do porozumienia na późniejszych etapach życia naszych uczniów.

Mediatorzy rówieśniczy:
Szkoła podstawowa –
Liceum –