Informacje dotyczące zbierania danych osobowych oraz ich przetwarzania znajdują się na stronie http://bip.erzeszow.pl/


Klauzula informacyjna (monitoring)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 14 ust. 5, pkt b), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem systemie monitoringu zainstalowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 1. Administrator danych:

Administratorem danych zawartych w systemie monitoringu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Rzeszowie jest Pan Tomasz Bodziony, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub za pośrednictwem Administratora danych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym i nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych przy użyciu monitoringu jest art. 108a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z Administratorem danych, a w szczególności: Policja, Prokuratura, sądy i inne tego typu organy administracji publicznej

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 90 dni.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 1. Administrator Danych:

       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

       Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Rzeszowie jest Pan Tomasz Bodziony, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub za pośrednictwem Administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

       Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
 3. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych:

       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z Administratorem danych, a przede wszystkim:

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 2. Podkarpackie Kuratorium Oświaty; 
 3. Urząd Miasta Rzeszowa: Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia, Wydział Stypendiów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i inne jednostki samorządowe;
 4. Policja, Prokuratura, sądy i inne tego typu organy administracji publicznej ;
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, Narodowy Fundusz Zdrowia;
 6. inne placówki oświatowe (w tym, w celu realizacji obowiązku szkolnego);
 7. inne podmioty uprawnione do odbioru danych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:

       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – oznacza to, że dane osobowe zostaną usunięte po upływie od 1 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

       Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkowania brakiem możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdym czasie.

 1. Inne informacje:

       Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

INFROMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI.

 

Zamknij menu